Szkoła Podstawowa Nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 825874
  • Do końca roku: 25 dni
  • Do wakacji: 199 dni
 • Kalendarium

  Wtorek, 2022-12-06

  Imieniny: Dionizji, Leontyny

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 5 i. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp5zabki.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

o Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

o Część dokumentów jest w formie skanów

o Zdjęcia są nie opisane

o Nie ma informacji w języku migowym

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • Szablon strony jest dostosowany
 • podwyższony kontrast
 • podświetlane linki
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-05.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: Deklarację sporządzono na podstawie audytu strony przeprowadzonego przez firmę „Mobischool”

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kula, e-mail: dostepnosc@sp5.zabki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 534500133. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia, główne wejście znajdujące się od ulicy Batorego 37, prowadzą do niego schody, jest pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drzwi nie

otwierają się automatycznie, jest zainstalowany dzwonek. Od strony ulicy Wyspiańskiego jest drugie wejście do szkoły z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami, nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, brak zainstalowanego dzwonka.

2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi, wyznaczony został koordynator do spraw dostępności.

4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek posiada windę, która umożliwia swobodne poruszanie się między piętrami. Po terenie szkoły można swobodnie poruszać się na wózkach, posadzka jest antypoślizgowa. Do małej sali gimnastycznej oraz szatni damskich prowadzą jedynie schody.

5. Oświetlenie w całym budynku nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni.

6. Toalety w budynku szkoły nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na żadnym poziomie nie ma tablic informacyjnych w kontrastowych kolorach ze strzałkami kierunkowymi (z wyjątkiem oznaczenia dróg ewakuacyjnych). Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8. W sekretariacie znajdują się wszystkie formularze wniosków niezbędnych do załatwienia spraw w szkole. W sekretariacie nie ma informacji w alfabecie Braille’a oraz pętli indukcyjnej.

9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

10. Na terenie szkoły nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

Informacje dodatkowe

Uwagi końcowe:

 

1. Wyznaczeni pracownicy są przygotowani do udzielania informacji w kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami pod nr tel. 534500133 lub na adres poczty elektronicznej dostępnosc@sp5.zabki.pl

2. Osoby z niepełnosprawnościami proszone są o wcześniejsze umówienie wizyty z jednodniowym wyprzedzeniem w celu wyznaczenia pracownika, który udzieli wsparcia i pomocy.

 

3. Szkoła podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób z niepełnosprawnościami:

· utworzenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami,

· tablicy graficznej z rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń w budynku szkoły,

· naprawy radiowęzła,

· włączenia multimedialnej tablicy informacyjnej,

· organizacja sali wyciszeń dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.