Logo szkoły
05-091 Ząbki
ul. Batorego 37  
tel. 22 799 74 92
       534 500 133

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 5 i. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp5zabki.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

o Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

o Część dokumentów jest w formie skanów

o Zdjęcia są nie opisane

o Nie ma informacji w języku migowym

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • Szablon strony jest dostosowany
  • podwyższony kontrast
  • podświetlane linki
  • mapa strony
  • skala szarości
  • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2023-05-22.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: Deklarację sporządzono na podstawie audytu strony przeprowadzonego przez firmę „Mobischool”

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kula, e-mail: dostepnosc@sp5.zabki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 534500133. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informu je o tym
wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia, główne wejście znajdujące się od ulicy Stefana
Batorego 37, prowadzą do niego schody, jest pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
słabowidzące. Drzwi nie otwierają się automatycznie, jest zainstalowany dzwonek. Od strony
ulicy Jana Sowińskiego jest drugie wejście do szkoły z pochylnią dla osób z
niepełnosprawnościami, nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego
dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, brak zainstalowanego dzwonka.
2. Szkoła ma również pięć wejść/wyjść ewakuacyjnych, które oznaczone są odpowiednimi
tablicami informacyjnymi.
3. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy
obsługi, wyznaczony został koordynator do spraw dostępności.
5. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek posiada
windę, która umożliwia swobodne poruszanie się między piętrami. Po terenie szkoły można
swobodnie poruszać się na wózkach, posadzka jest antypoślizgowa. Do małej sali
gimnastycznej oraz szatni damskich prowadzą jedynie schody.
6. Oświetlenie w całym budynku zostało zaprojektowane tak, aby nie oślepiać jego
użytkowników, ale dawać równomiernie rozproszone, łagodne światło bez ostrych podziałów
na strefy cienia i blasku.
7. Toalety w budynku szkoły nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
8. Na żadnym poziomie nie ma tablic informacyjnych w kontrastowych kolorach ze strzałkami
kierunkowymi (z wyjątkiem oznaczenia dróg ewakuacyjnych).
9. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.
10. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
11. W sekretariacie znajdują się wszystkie formularze wniosków niezbędnych do załatwienia
spraw w szkole. W sekretariacie nie ma informacji w alfabecie Braille’a.
12. W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online, korzystając ze
strony internetowej „Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki ” zakładka strony dostępna
na głównej stronie internetowej szkoły.
13. W sekretariacie szkoły znajduje się pętla indukcyjna, z której można skorzystać na terenie
placówki.
14. Na terenie szkoły znajduje się sala wyciszeń dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnym.

Informacje dodatkowe

Uwagi końcowe:

 1. Wyznaczeni pracownicy są przygotowani do udzielania informacji w kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami pod nr tel. 534500133 lub na adres poczty elektronicznej dostępnosc@sp5.zabki.pl
 2. Osoby z niepełnosprawnościami proszone są o wcześniejsze umówienie wizyty z jednodniowym wyprzedzeniem w celu wyznaczenia pracownika, który udzieli wsparcia i pomocy.
 3. Szkoła podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób z niepełnosprawnościami:
  • utworzenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami,
  • tablica graficzna z rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń w budynku
   szkoły - w trakcie realizacji.